VA Tecovas thumbnail picture

(Giaccomo x Tempting Trixie LOA)
2017 Bay Gelding